Ko e ngaahi houʻeiki māʻolunga taha, ko e kau tuʻi ʻo e ʻotu Tonga pe ʻi ha fonua kehe, mei onoʻaho mo e onopooni.

Ngaahi faʻahinga siʻi

Ko e faʻahingasiʻi ʻe 8, (mei he 8 kātoa) ʻoku ʻi loto ʻo e faʻahingá ni.

T