Category:Tuʻi Haʻatakalaua

Ko e ʻulu ia ʻo e haʻa Takalaua. Ko e Tuʻi Haʻatakalaua ʻoku taha pē ʻo e fanga tuʻi lahi ʻe tolu ʻo Tongatapu. Naʻe kamata ʻa e hōlonga hau meia Moʻungāmotuʻa. ʻUluaki ʻoku tatau ʻa e Tuʻi Haʻatakalaua mo e Kauhalalalo, pea naʻe hoko ia ko e konga pē. Moʻungamotuʻa naʻe ʻafio ia ʻi he matatahi ʻo Muʻa. Kā ʻi he ngataʻanga naʻe tekeʻi ki tafaki ia, ki he Kauhalaʻuta ʻe he Tuʻi Kanokupolu. Flag of the United Kingdom (3-5).svg English translation available: Go