Category:Tuʻi Haʻatakalaua

Ko e ʻulu ia ʻo e haʻa Takalaua. Ko e Tuʻi Haʻatakalaua ʻoku taha pē ʻo e fanga tuʻi lahi ʻe tolu ʻo Tongatapu. Naʻe kamata ʻa e hōlonga hau meia Moʻungāmotuʻa. ʻUluaki ʻoku tatau ʻa e Tuʻi Haʻatakalaua mo e Kauhalalalo, pea naʻe hoko ia ko e konga pē. Moʻungamotuʻa naʻe ʻafio ia ʻi he matatahi ʻo Muʻa. Kā ʻi he ngataʻanga naʻe tekeʻi ki tafaki ia, ki he Kauhalaʻuta ʻe he Tuʻi Kanokupolu. English translation available: Go