Polani
Polska
Fuka ʻo Polani Sila ʻo e tuʻi ʻo Polani
Kolomuʻa Uoasoa
mataʻitohi māʻolunga ʻo e vaheope .pl
Fika telefoni mei he tuʻapuleʻanga 48
Mape ʻo Polani

Polani, ko e fonua lahi ʻi ʻEulope. (38 634 128[1]). Ko hono kolomuʻa ko Uoasoa (1 735 442 kakai) ia.

 
Warsaw


ʻEulope
Ngaahi fonuá: Falanisē · Finilani · Hōlani · Hungakalia · Kalisi · Kolo Vatikani · Kōsovo · Kuloisia · Lakisemipeki · Lativia · Lepupelika Seki · Likitenisitaini · Lituania ·Lomēnia · Lūsia · Malita · Masetōnia fakatokelau · Molotova · Monako · Monitenikalo · Noauē · Pelalusi · Pelesiume · Pilitānia · Polani · Posinia mo Hesikōvina · Potukali · Pulukalia · Saipalesi · Sā Malino · Seōsia · Sēpia · Siamane · Silovākia · Silōvenia · Sipeini · Suēteni · Suisilani · Tenimaʻake · Toake · ʻAealani · ʻAisilani · ʻAlipania · ʻAmēnia · ʻAnitola · ʻAositulia · ʻAsapaisani · ʻEsitōnia · ʻĪtali · ʻŪkalaʻine
  1. Poland Population clock, stan na 27-06-2017 12:42:42.[1]