ʻAositulia
Österreich
Kolomuʻa Viena
lea faka-Ofisiale {{{language}}}
Lahi ʻo e fonua (km²) 83,879
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 9,027,999 (2022)
meʻa fefakatauʻaki {{{currency}}}

({{{currency_code}}})

Fakaʻuli he ngaahi hala ʻi he {{{driving_side}}}
mataʻitohi māʻolunga ʻo e vaheope .at
Fika telefoni mei he tuʻapuleʻanga +43
Mape ʻo ʻAositulia

Ko ʻAositulia (lea faka-Siamane: Österreich, ko e ʻuhinga: ko e puleʻanga ʻi hahake) ko ha fonua ia ʻi ʻEulope. Ko Viena ʻa e kolomuʻa.


ʻEulope
Ngaahi fonuá: Falanisē · Finilani · Hōlani · Hungakalia · Kalisi · Kolo Vatikani · Kōsovo · Kuloisia · Lakisemipeki · Lativia · Lepupelika Seki · Likitenisitaini · Lituania ·Lomēnia · Lūsia · Malita · Masetōnia fakatokelau · Molotova · Monako · Monitenikalo · Noauē · Pelalusi · Pelesiume · Pilitānia · Polani · Posinia mo Hesikōvina · Potukali · Pulukalia · Saipalesi · Sā Malino · Seōsia · Sēpia · Siamane · Silovākia · Silōvenia · Sipeini · Suēteni · Suisilani · Tenimaʻake · Toake · ʻAealani · ʻAisilani · ʻAlipania · ʻAmēnia · ʻAnitola · ʻAositulia · ʻAsapaisani · ʻEsitōnia · ʻĪtali · ʻŪkalaʻine