Lea fakafalanisē

Ko e Lea fakafalanisē (La langue française) ha lea fakafonua ia ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi ha ngaahi fonua kehekehe. Naʻe kamata ia ʻi Falanisē.

Ngaahi fonua ʻoku lea fakafalanisē fatuʻi vahe