Haʻamonga ʻa Maui (maka tupuʻa)

ko ha foʻi maka ko e trilithon ʻoku tuʻu ʻi Tonga

Ko e Haʻamonga ʻa Maui ko e maka tupuʻa ongoongoa ia, ʻoku tuʻu ʻi Heketā, ʻa ia ʻoku ofi ki he kolo Niutōua ʻi Tongatapu.

Ko e haʻamonga mo hono hala ki he maka faakinanga
Ko e maka faakinanga
File:Mape ʻo e Haʻamonga.jpg
Ko e mape ʻo Heketā, mo e lautohi ʻo Niutōua ʻi he tafaʻaki hemalalo; ʻoku mahino ʻa e hala ʻe tolu ki he hopoʻanga ʻo e laʻā
Ko e ongo hala tokelau taha ki he hopoʻanga ʻo e laʻā

Naʻe langa ʻe he Tuʻi Tonga ko Tuʻitātui, ʻi he teautaʻu hono 13 pe ofi ki ai. Ko e hūʻanga ia ki hono lotoʻā, pea ko e hala ki hono ʻafioʻanga ko e Maka faakinanga.

Ko e Langi Heketā ko e langi fungavaka ʻe tolu, ʻoku tuʻu ʻi he lotoʻā. ʻOku ofi, ʻi Afā ko e langi Moʻungalafa, maʻa e ʻofefine ʻo Tuʻitātui.

Naʻe tui ʻe he tuʻi kuo mamaʻo, ko Tāufaʻāhau Tupou IV, naʻe tatau ʻa e Haʻamonga mo e Stonehenge ʻi Pilitānia, ʻa ia ko e meʻa mamata feituʻu tukufakaholo. Naʻe ʻasi ʻe he Haʻamonga ko e ngaahi feituʻu hopoʻanga ʻo e laʻā ʻi he ngaahi ʻaho lōloa taha, nounou taha pea mo e pōtatau. Kā ʻoku ʻikai ʻaupito ha fakamoʻoni ki ai.