Category:Haʻa Molofaha

ʻOku tatau kinautolu

  • Haʻa Molofaha
  • Haʻa Falehaʻakili
  • Haʻa Motuʻapuaka

Ko e hako ia ʻo Kili Molofaha, foha (ʻohoana ?)ʻo Amalele Ama mei Safata ʻi ʻUpolu, Haʻamoa. Naʻa nau fakafeʻao mai hono ʻofefine ko Tohuʻia Limapō ʻi hono ʻomai kia Moʻungaʻotonga, ko e Tuʻi Haʻatakalaua. Naʻa nau nofo ai pē ʻi Tonga ko e faifatongia ki he tama ʻa Tohuʻia, ʻa Ngata, ko e Tuʻi Kanokupolu pea mo hono hako.

Ngaahi faʻahinga siʻi

Ko e faʻahingasiʻi ʻe 19, (mei he 19 kātoa) ʻoku ʻi loto ʻo e faʻahingá ni.

A

F

H

K

M

N

S

U

  • Uhi(empty)