Ko e vala ko e ngaahi koloa ʻoku tui ʻi he sino. ʻOku faʻa ngaohi ʻa e teunga ʻaki ʻa e tupenu pe koloa tupenu ka ʻoku kau ʻi he taimi ʻa e ngaahi kofu kuo ngaohi mei he kili ʻo e monumanu pe ko ha ʻū lauʻi nāunau manifi kehe kuo fakatahaʻi. ʻOku fakangatangata pe ʻa hono tui ʻo e vala ki he kakai tangata pea ko e sipinga ia ʻo e sosaieti kotoa pe ʻo e tangata. ʻOku fakafalala e lahi mo e faʻahinga vala ʻoku tui ʻi he tuʻunga tangata pe fineʻofa, faʻahinga sino, fakasosiale, mo e tuʻunga fakasiokalafi.

ʻOku lahi e ngaahi taumuʻa ʻo e vala: ʻe lava pe ke hoko ko ha maluʻanga mei he ngaahi ʻelemeniti, faingataʻa, ngaahi ʻakau, fakatupu ʻo e uʻu ʻa e ʻinisekite, tuʻutuʻukina hoku sino e ngaahi foʻi paʻanga, ʻakau talatala mo e ngāueʻaki hono teuteuʻi ha faikehekehe ʻi he kili mo e ʻatakai. ʻE lava ke maluʻi ʻe he vala ha ngaahi tuʻunga momoko pe vela, pea te nau lava ʻo ʻomi ha tauhisino, tauhi e ngaahi nāunau maʻa mo e ʻuli mei honau sino. ʻOku toe ʻomi foki ʻe he vala ha maluʻi mei he ngaahi ulo laʻā fakamaumau.

ʻOku hoko maʻu pe ʻa e vala tui ko ha angamaheni fakasosiale, pea ʻe lava pe ke fakama e vala ʻi muʻa he niʻihi kehe. ʻOku ʻikai tui ʻa e vala ʻi he kakai koeʻuhi ke lava ʻo konga ko ia, pea ʻoku sio ki he fatafata pe ʻusi.

Teunga ʻi he hisitolia