Ko e vai (H₂O) ʻoku ʻikai ke puli, tokakovi, lanu, pea ʻikai ke ʻi ai ha maumau kemikale pea ʻoku ne ʻufiʻufi ʻa e 70% ʻo māmani. ʻOku mahuʻinga ia ki he founga angamaheni taha ʻo e moʻui lelei, neongo ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha ngaahi kelolii pe ngaahi faingataʻa ʻoku moʻui pe.

Tulutavai