Tohitapu

Bible.malmesbury.arp.jpg
Commons-logo.svg

Ko e ngaahi tohi ʻe niʻihi ʻo e Tohitapu:

Fuakava Motuʻa:Edit

Senesi
'Ekisoto
Livitiko
Nomipa
Teutalonome
Siosiua
Fakamaau
Lute
1 Samiuela
2 Samiuela
1 Tuʻi
2 Tuʻi
1 Kalonikali
2 Kalonikali
'Esela
Nehemaia
'Eseta
Siope
Saame
Palovepi
Koheleti
Hiva ʻo e Hiva
ʻAisea
Selemaia
Tangilaulau
ʻIsikeli
Taniela
Hosea
Sioeli
'Emosi
'Opataia
Siona
Maika
Nehumi
Hapakuke
Sefanaia
Hakeai
Sakalaia
Malakai

TatakuEdit

Fuakava Foʻou:Edit

Mātiu
Maake
Luke
Sione
Ngāue
Loma
1 Kolinito
2 Kolinito
Kalētia
ʻEfeso
Filipai
Kolose
1 Tesalonaika
2 Tesalonaika
1 Timote
2 Timote
Taitusi
Filimone
Hepelū
Semisi
1 Pita
2 Pita
1 Sione
2 Sione
3 Sione
Siutasi
Fakahā
  Ko e kupu ʻeni ko e potuʻi ia (stub). ʻIo, ko koe, kātaki tokoni mai ʻi hono ngāue fatu fakalahi.