Ko e ongo tangata, ko e fetuʻu ʻe ua ia, ofi ki he kaniva. Ko Toliman mo Agena ia, (alfa Centauri and beta Centauri). ʻOku ʻikai tatau mo Lua tangata.

Naʻe lisingi maka ʻe he Ongo tangata, pea na lavea ʻa e kapakau ʻo Toloa.

English translation available: Go


Tataku fatuʻi vahe

  • Stars over Tonga; ʻAtenisi, Nukuʻalofa; 1990