Lea fakapilitānia

Ko e lea fakapilitānia (English language) ha lea fakafonua ia ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi ha ngaahi fonua kehekehe. Naʻe kamata ia ʻi Pilitānia (kae tautautefito ki ʻIngilani).

English language distribution.svg

Ngaahi fonua ʻoku lea fakapilitāniaEdit