Kalauni ʻo Tonga


ʻOku ngāueʻaki ʻa e kalauni ʻi he sila ʻo Tonga.

File:Tonga 1997 45s.jpg

Naʻe fai ʻa e hilifaki kalauni ʻo Siaosi Tupou V ʻi 1 ʻAokosi 2008.

Naʻe fai ʻa e hilifaki kalauni ʻo Tāufaʻāhau Tupou IV ʻi 1967.