Category:Talapalo

Ko e kāinga ʻeni, ko e hako ia ʻo Talapalo, mahalo pē ko e tehina uhotau ia ʻo Moʻungāmotuʻa. Naʻe hoko ia ko e kōvana ʻo Niuatoputapu.

Ko e faʻahinga ʻeni ʻoku ʻikai ʻi ai haʻane kupu pe ʻoku ʻatā.