Category:Takalaua

Ko e hako, ko e kāinga ʻeni, ʻo e ʻeiki ʻo Moʻungāmotuʻa, ʻa ia ko Takalaua. Pe mahalo pē ko Takalaua ʻe taha, ko ha foha ʻo Takalaua ko e Tuʻi Tonga, ʻa ia ko e tehina ʻe taha ʻo Moʻungāmotuʻa. Ko Takalaua ʻeni naʻe hoko ia ko e kōvana ʻo ʻEua.

Ko e faʻahinga ʻeni ʻoku ʻikai ʻi ai haʻane kupu pe ʻoku ʻatā.