Ko e Au-o-ʻUvea (havilivili mei ʻUvea) pe (?) Ao-ʻo-ʻUvea (tatāsiʻi ʻo ʻUvea) ko ha pupunga fetuʻu ʻi he langi tokelau, ʻoku ne ʻaaʻi ʻa ʻUvea. Ko e kaveinga folau ki ʻUvea. Mahalo pe tatau mo e Corona borealis (CrB, kalauni tokelau). English translation available: Go


  • Stars over Tonga; ʻAtenisi, Nukuʻalofa 1990