Ko e uha ko e meʻa fakaofo ʻo e natula. ʻOku tupu ia mei he mao ʻi he ngaahi konga ʻao ʻoku liliu ʻo toe vai. Pea ʻoku fakataha ʻa e ʻū kiʻi tulutā, tupu ki he tulutā lahi, pea nau tō ki lalo. Kapau ʻoku momoko ʻa e ea, ʻoku liliu ʻa e mao ki he sinou pe ʻuhamaka. ʻOku moʻoni ko e konga lahi ʻo e ʻuha fakaemāmanilahi ʻoku ne kamata ʻene folau tatau mo e ʻuhamaka. Lolotonga ʻene tō ʻi he ngaahi feituʻu mafana ange, ʻoku vaia ʻa e ʻuhamaka pea toe hoko vai.

Ko e ʻuha ko e tupuʻanga mahuʻinga taha ʻo e vai inu ʻo māmani, tatau ki he tangata mo e manu mo e ʻakau. Kapau ʻikai ha ʻuha, ko e fonua ʻoku mamate ia.

ʻOku fakalalahi e ʻuha